مثل یک مُرده که یک مرتبه جان میگیرد 

دلم از بُردن نامت هیجان میگیرد 


قلبم از کار که افتاد،به من شوک ندهید

اسم عشقم که بیاید؛ ضربان میگیرد


#علیرضا_فیاض