از دست تو امشب شده فکرم متلاشی

آرام نگیرم ، مگر از من شده باشی


چشمان تو معمار غزلهای بدیل است

بدنیست مرا جنس نگاهت بتراشی


جنجال به پا کرده ای و متن خبر ها

محتاج نباشند از این پس به حواشی 


نفرین نکن از دور مرا جان عزیزت !

درد است نمک بر جگر پاره بپاشی!


یک نیمه پر از دردم و یک نیمه پر از غم

سخت است تو هم روح و تنم را بخراشی!


مجموعه ای از درد و غم  و رنج و عذابم 

مجموعه ای از اینکه تو باشی و نباشی...


#سیدمهدی_نژادهاشمی