ما برای باتو بودن عمر خود را باختیم

بد نبود ای دوست گاهی هم تو دل می باختی


من به خاک افتادم اما این جوانمردی نبود

می توانستی نتازی بر من, اما تاختی


ای که گفتی عشق را از یاد بردن سخت نیست

عشق را شاید, ولی هرگز مرا نشناختی


#فاضل_نظری