امواج عشق در همه جا موج می زند

کافی است دستت را دراز کنی

اگر دستت خالی از کینه, نفرت, حسادت و انتقام جویی باشد

 عشق در دستان تو قرار دارد….


تو می توانی عشق را پس بزنی 

اما هرگز عشق تو را پس نمی زند

 زیرا همه در عشق شناورند