دو گروه از مردان هیچگاه به زندگی بر نخواهند گشت...

آنان که به جنگ رفتند و آنان که عاشق شدند .


" رومن رولان "