میتوان قطب را جهنم کرد

پای دل درمیان اگر باشد


نازنین قصه ها خطر دارند

نقشها نقشه زیر سر دارند


نازنین راه و چاه را گفتم

آخر اشتباه را گفتم


...


#علیرضا_آذر