گوش دادن به چه حرفی؟ به صدای چه کسی؟

این همه شعر نوشتیم برای چه کسی؟


آن که بخشید کسی داشت که جبران بکند!

ما ببخشیم عطا را به لقای چه کسی؟


#یاسر_قنبرلو


پ. ن:  چند خط درد دل نوشتم ولی به ما نیومده نوشتنش اینجا ،پاکش کردم 

شاید زمان دیگه جای دیگه

بهتره اینجا رو شعر سراش کنم