ماه خندید به کوتاهی شور و شعفم

دست بردم به تمنا و نیامد به کفم


کشش ساحل اگر هست، چرا کوشش موج

جذبه ی دیدن تو می کشد از هر طرفم


راه تردید، مسیر گذر عاشق نیست

چه کنم با چه کنم های دل بی هدفم؟


پدرانم همه سرگشته ی حیرت بودند

من اگر راه به جایی ببرم ناخلفم


زخم بیهوده مزن، سینه ام از قلب تهی است

بهتر آن است که سربسته بماند صدفم


#فاضل_نظری