کسی دیگر محبت های کوچک را نمی فهمد 

همیشه هیچکس ده تای کودک را نمی فهمد


پر از درد است می خندد پر از درد است و می خندد 

نمی فهمد کسی اندوه دلقک را نمی فهمد


تمام سکه ها سنگین و بی ارزش ولی کودک 

فریب ادعای پوچ قلک را نمی فهمد


نخش هر قدر طولانی همان اندازه تنهاتر 

کسی دلتنگی یک بادبادک را نمی فهمد


تمام کودکی ها را برایش مادری کرده 

عروسک مهربانی های کودک را نمی فهمد


#محمد_محمودآبادی