"چیزی نیست" کلمه ایست، که آن را میگوییم... 

وقتیکه درونمان، 

لبریز از... همه چیز است.