صحبت کردن درباره مشکلات زندگی بزرگترین اعتیاد است…

بشکنیم این عادت را…

درباره لذت هایمان حرف بزنیم….

خدا هوامون رو داره...