یادمون باشـه محبت تجارت پایاپای نیست . 

چرتکه نندازیم که من چـه کردم

و در مقابل تو چـه کردی. 

بیایید بی شمار محبت کنیم ،

حتی اگر بـه هردلیلی

کفـه ترازوی دیگران سبک تربود....


پ.ن: هرچند همیشه اعتقاد داشتم آدم نباید از هیچ کسی هیچ توقعی داشته باشه
ولی انگار مشکل تر از این حرفاس