انسان های قوی

می دانند چگونه به زندگی شان نظم دهند …

حتی زمانی که اشک در چشمانشان حلقه می زند!

همچنان با لبخندی روی لب می گویند ،

من خوب هستم…

تغییر درپیش است …