ما وارث یک پیرهن سوخته ایم

خاکستری از یک چمن سوخته ایم


این تهمت زندگیست بر ما زده اند

ما آشه نخورده ، دهن سوخته ایم


پ.ن: سخت ترین موقعیت همین موقعیت آش نخورده و دهن سوخته است :(
خیلی سنگین تموم میشه