چه ایده بدی بوده، دایره ای ساختنِ ساعت!

احساس می کنی همیشه فرصت تکرار هست…

ساعتها فریبمان میدهند ؛

زمان دور یک دایره نمی چرخد!

زمان بر روی خطی مستقیم می دود،

و هیچگاه،

هیچگاه،

هیچگاه باز نمی گردد …

ساعتِ خوب، ساعت شنی است!