امید ها شبیه هم نیستند

دست یکی به آسمان چنگ می زند

دست یکی به انسان

دستهای انسان ها شبیه هم نیستند

یکی خاک را به باد می دهد

یکی عمر را


پ.ن: چی بگم این روزا رو آخه ...