گاهی نگاه معصومانه یک کودک هم باعث فوران احساس است.

گاهی عشق را می شود در معصومیت یک کودک جست.

کافیست که عشق را شناخته باشی ..

ببخشای ای عشق!


ببخشای بر من

اگر ارغوان را نفهمیده چیدم

اگر روی لبخند یک بوته آتش گشودم!

اگر سنگ را دیدم اما،

در آیین احساس و آواز گنجشک

نفس های سبزینه را حس نکردم!

اگر ماشه را دیدم اما

هراس نگاه نفسگیر آهو به چشمم نیامد!

و شایسته این نیست

که در بهت بیهودگی ها بمانم!