نگران نباش ، امیدوار باش !

نگرانی تو چیزی را عوض نمی کند ، فقط استرس تو را بیشتر میکند

یادت نیست مادر بزرگت میگفت :

- هیچ دستی بالا تر از دست خدا نیست ؟

پس لبخند بزن و امیدوار باش ، همه چیز در دقیقۀ نَوَد درست میشه …