آدمهای مهربان…

از سر احتیاجشان نیست که مهربانند!

آنها دنیا را کوچکتر از آن می بینند که بدی کنند.

آدمهای مهربان…

خود انتخاب کرده اند که نبینند، نشنوند و به روی خود نیاورند

نه اینکه نفهمند….!!

هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان هست.

سکوتشان را به پای بی عیب بودن خود نگذارید …