عـــشــق هــدیـه ایـسـت کـه خـداونــد سـاده بــه تــــو نـمـیدهـد !

بـارهــا امــتـحـانـت می کند

و در آخــــر عــشـق واقـعــی را بـــﮧ تــو هــدیــــه می کند

درســـت زمـــانـی کـه قـــدرش را کامــل مـی دانـی …