ساختن واژه ای به نام «فردا» بزرگترین اشتباه انسان بود

تا زمانی که کودک بی سوادی بودیم و با این واژه آشنایی نداشتیم

خوب زندگی میکردیم.تمامی احساساتمان ،غم و شادیمان و هرچه داشتیم را همین امروز خرج میکردیم

انگار فهمیده تر بودیم، چون همیشه میترسیدیم شاید فردا نباشد.


از وقتی «فردا » را یاد گرفتیم،همه چیز را گذاشتیم برای فردا.

از داشته های امروز لذت نبردیم و گذاشتیم برای روز مبادا...

شاید باید اینگونه «فردا» را معنی کنیم....

«فردا»روزیست که داشته های امروزت را نداری.

پس امروز را زندگی کن.

فردا حقیقت ندارد.