آدمها را 

به میزان درکشان بسنجید

نه به اندازه مدرکشان

چرا که فاصله زیادی

از مدرک تا درک وجود دارد

مدرکی که درک بالاتر به ارمغان نیاورد

کاغذ پاره ای بیش نیست

و درک بالاتر

تواضع بیشتر است