وقتی از ته دل بخندی

وقتی هر چیزی را به خودت نگیری

وقتی سپاسگذار آنچه که هست باشی

وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی

آن زمان است که واقعا زندگی می کنی


بازی زندگی بازی بومرنگ هاست

اندیشه ها کردارها و سخنان ما،

دیر یا زود با دقت شگفت آوری

به سوی ما باز می گردند


زمانی که آدمی بتواند بی هیچ دلهره ای

آرزو کند،

هر آرزویی بی درنگ برآورده خواهد شد