مهربانی دیوار نمی خواهد

مهربانی یک دل دریایی می خواهد


دلی به وسعت دشت

و دشتی به اندازه گذشت ...