شازده کوچولو به سیاره دوم رفت. آنجا فقط یک پادشاه تنها زندگی میکرد.

بعد از ملاقاتی کوتاه , شازده کوچولو خواست که سیاره را ترک کند. 

اما فرمانروا که دلش میخواست او را نگه دارد گفت:

نــــرو ............ تورا وزیر دادگستری میکنیم

شازده کوچولو گفت: اینجا کسی نیست که من او را محاکمه کنم 

فروانروا گفت: 

خب, خودت را محاکمه کن...! این سخت ترین کار دنیاست...! 

اینکه بتونی درباره خودت قضاوت درستی داشته باشی 

و عادلانه خودت رو محاکمه کنی...