خدایا خالی خالی ام

یعنی پُر پُر هستم اما از غیر تو...

ای شافی دل بیمارم،

مرا یادت هست؟

من همانی هستم که وقتی دلش میگیرد و بغضش می ترکد،

می آید سراغت ...

همانی که با یک مشت ادعا ویک کوه کوتاهی درانجام وظایف بندگیش،

با چشمهای بسته،

گاهی هم لجباز،

اصرار به استجابت دعایش دارد،

حال ،یادت آمد من که هستم،معبود من؟

ای خدا،دلم را آرام کن......