این روضه ها امروز و فردا کردنش سخت است

باید بگویم گرچه معنا کردنش سخت است


لکنت گرفته پلک تو در بین آن کوچه

این راز سربسته ست افشا کردنش سخت است


چشمی که دست سنگی آن بی حیا بسته

مقداد می دانست که وا کردنش سخت است


دستی که بین کوچه ها از پا تو را انداخت

فهمید قدّ حیدری تا کردنش سخت است


حالا که داری خواهشی تابوت می خواهی؟

اسباب مرگ تو !؟ مهیّا کردنش سخت است


با غسل زیر پیرهن فکر علی بودی

زخم نود روزه تماشا کردنش سخت است


داغ کبود کوچه ها آنقدر روشن بود

فهمید دست فتنه ، حاشا کردنش سخت است 


یوسف رحیمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ.ن: دلم گرفته خدایا تو دل گشایی کن

تسلیت