همیشه آرامش داشته باشید ؛

خداوند شما را در دستان خود جای داده است ؛

قدم های شما توسط خالق هستی هدایت خواهد شد ؛

نه به صورت تصادفی ، نه به صورت مبهم ،

بلکه تا آخرین ثانیه ها و تا ریزترین جزییات …!