مثل درخت باشید 

که در تهاجم پاییز 

هرچه بدهد

روح زندگی را برای خویش نگه می دارد . . .