لبخند بزن صورت من...

با همه مهربان باش...

بی کینه باش...

به دل نگیر ای دل من...

شاید اولین درس انتظار،مهربانی باشد...خوشرو بودن باشد...

لبخند بزن....