قبل از اینکه کودکانمان را به سلاح علم مجهز کنیم

باید...

مهربانی

عشق 

و 

انسانیت 

را به آنها یاد داد....

خطر انسان مهربان برای هستی 

کمتر از خطر دانشمند نامهربان است...