تــمام ترسم از این است

که یکـــ شب

بخواهی به خوابم بیایــی و مـن

همچنان به یادت

بیدار نشسته باشم ... !