اینکه چند سالت است، سن نیست...

چند سال را احساس میکنی؟

این سن توست...!


"بعد از تو را"