بارالها 

به دل نگیر اگر گاهی "زبانم " ازشکرت باز می ایستد

تقصیری ندارد 

قاصر است کم میآورد دربرابر بزرگی ات....

لکنت می گیرد واژه هایم در برابرت!

در دلم اما همیشه

ذکر خیرت جاریست

من برای بندگی تو هزار و یک دلیل می خواهم 

ممنونم که بی چون و چرا برایم " خدایی " میکنی....

امکان ندارد که کسی 

چراغی برای دیگران 

روشن کند و خودش

در تاریکی بماند... 


خدایا 

 پنجره ای برای تماشا 

و حنجره ای برای صدا زدن ندارم ، 

امیدم به توست ، 

پس بی آنکه 

نامم را بپرسی و 

دفترهای دیروزم را 

ورق بزنى، رحمتت را

برای عزیزان همه جاری کن 

آمین