دنیا پُر از آدم های خوب است

اگر نمیتوانی یکی از آنها را پیدا کنی

کوشش کن یکی از آنها باشی


"دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ

ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

دانی که از آدمی چه ماند پس مرگ

عشق است و محبت است و باقی همه هیچ"