خدایا 

بفهمانم که بی تو چه می شوم 

اما نشانم نده

مهربانا

 هم بفهمانم و هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد …


"آنجاکه به عشاق دهی درد محبت

دردی هم از این عاشق دلخسته دوا کن"