هیچ جمله ای و شعری قشنگ نیست مگر آنکه

 نشانی از تو در آن داشته باشد . 

حال هرکس که می خواهد آن را سروده یا نوشته باشد.


من آن می پسندم که نشانی از خانه ات می پرسد و به رمز می نمایاند؛

" خانه ی دوست کجاست ... "