بوى خوش زن

در خانه که باشد

مرد ریشه مى دهد

تنومند مى شود

بار مى دهد

زن را باید

مثل دسته اى آلاله

بغل زد

باید مثل رزهاى مخمل

بوئید و بوسید

باید مثل محبوبه شب نوازش کرد

باید به زن رسید

تا عطرش در خانه بپیچد

زن را باید دید...

باید فهمید...

باید نفس کشید. . .