مادامى که سیب با چوب باریکش به درخت متصل است همه عوامل در جهت رشدش در تلاشند.

باد باعث طراوتش میشود 

آب باعث رشدش میشود 

و آفتاب پختگی و کمال میبخشد 


اما ....


به محض منقطع شدن از درخت و جدایى از اصل ,

آب باعث گندیدگی

باد باعث پلاسیدگی

و آفتاب باعث پوسیدگی 

و ازبین رفتن طراوتش میشود

برای ما انسانها دوری از خدا همچون شاخه شکسته است