تو چه کردی که سرانجام دعا ریخت بهم

از همین فاصله تقدیر خدا ریخت بهم


ما دوتا در همه جا ورد زبان ها بودیم

این همه عشق کجا رفت چرا ریخت بهم


آه تقدیر به ما فرصت ابراز نداد

غمِ این حادثه شیرازه ی ما ریخت بهم


زندگی چیست بگویید اگر آگاهید 

ساحلی خسته که از موج رها ریخت بهم؟


من به ماهیت این خاک کمی بد بینم

شک ندارم که همین خاک مرا ریخت بهم


پدرم  بود ،که از رفتن و مردن گفتم

مادر از فاصله، از حول و ولا ریخت بهم.


#مصطفی_لوینی