آخرش درد دلت، در به درت خواهد کرد

مهره ی مار کسی کور و کرت خواهد کرد


عشق یک شیشه ی انگور کنار افتاده است

که اگر کهنه شود مست ترت خواهد کرد


از همان دست که دادی به تو بر خواهد گشت

جگر خون شده ام خون جگرت خواهد کرد


ناگهان چشم کسی سر به سرت می ذارد

بی محلیش ولی جان به سرت خواهد کرد


جرم من خواستن دختر ارباب ده است

مادر این جرم شبی بی پسرت خواهد کرد


همه ی شهر به آواز من عادت کردند

وقت مرگم گذری با خبرت خواهد کرد


#امیر_سهرابی