من اگر ساز کنم، حاضری آواز کنی؟

غزلی خوانی و چون نغمه ی دل بازکنی؟


بلدم ناز خریدن، بلدی ناز کنی؟

یا نشینی به برم، شعرنو آغازکنی؟


بلدم راز نگهدار شوم، راز بگو

بلدی راز نگهداری و دمساز کنی؟


بلدم با تو به دنیای دلت سیر کنم

بلدی قفل دلِ عشقِ مرا باز کنی؟


بلدم پر بکشم تا به نهایت به دلت

بلدی عشق شوی عاشقی ابراز کنی؟