چنان در قحط ِ آیینم چنان در قحط ِ ایمانم 

مگر در فُرم ها یادم بیندازی مسلمانم ...


#یاسر_قنبرلو


پ.ن:

شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان

ور نه پروانه ندارد به سخن پروایی