درد و غم و تنهایی و هجران و فراق

این جمعه اگر زنده بمانم هنر است


یا حتی


عقل پرسید که دشوارتر از مردن چیست

عشق فرمود فراق از همه دشوارتر است


#فروغی_بسطامی


پ. ن: وقتی عاشق شدی یعنی کلی چیز دیگه هم باید دنبالش قبول کنی

یکی اش فراقه

درد فراق بد درد جانسوزیه ولی با همه تناقضش طعم شیرینی داره 

حتی فراق از معشوق هم طعم عشق رو داره هرچند دشواره