عشق‌صیدیست که تیرت به‌خطا هم برود

لذتش کنج  دلت تا به ابد خواهد ماند... 


#؟