تا بیایی دل من آب شده، دیر نکن

بی خودی این ور و آن ور نرو و گیر نکن


در مسیرت نکند عاشق هر کس بشوی

خلق را با دو سه لبخند نمک گیر نکن


با تو بودن غم و شادی، خوشی و ناخوشی است

من جوانم بخدا، زود مرا پیر نکن


نازبانو ! کمی از ناز بکاه و من را

با جماعت همه جا دست به شمشیر نکن


لحظه ای عاشقی و لحظه ی دیگر فارغ

عشق را عاطفه را این همه تحقیر نکن


من که افتاده ام از چشم همه، پس تو مرا

مثل بیگانه در این محکمه تکفیر نکن


ای که زیبایی تو آفت دین و دنیاست

دست و پاهای مرا در غل و زنجیر نکن


بهتر این است فقط خاطره ای باشم و بس

پس تو و خنجر و این سینه و...، تأخیر نکن!


#محمد_فرخ_طلب