از پشت تریبون دلم عشق چنین گفت 

محبوب تو زیباست ،قشنگ است ملیح است


اعضای وجودم همه فریاد کشیدند 

احسنت ! صحیح است ،صحیح است ،صحیح است


#ملک_الشعرا


پ. ن: حال دلمان کوک است و بسیار خوش نواز می نوازد

چنین حالی برای همه شما عزیزان آرزو مندم