روزها می گذرند! 

و من هر روز

دنیا را بیشتر می شناسم

عاقل تر می شوم 

و محتاط تر! 

دیگر کمتر رویا می بافم 

دیرتر آدمها را باور میکنم

کمتر از زشتیها تعجب میکنم

بیشتر احساساتم را نادیده می گیرم;


روزها می گذرند 

و من هر روز...


بیشتر از دنیای سادگی ام فاصله می گیرم

:(