به‌جز هوای رهایی به سر نداشته باشی

هوس کنی بپری بال و پر نداشته باشی


میان معرکه عمری پلنگ باشی و حالا

برای هیچ غزالی خطر نداشته باشی


خطر که هیچ... وجودت تمام بود و نبودت

اثر نداشته باشد، اثر نداشته باشی


تمام شب به تماشا به ماه چشم بدوزی

ولی برای پریدن جگر نداشته باشی


شب این شب ظلمانی احاطه‌ات کند اما

دو چشمِ شب‌شکنِ شعله‌ور نداشته باشی


خلاصه کرک و پرت را زمانه ریخته باشد

تو از غرور خودت دست برنداشته باشی


نگو که از تو گذشته - اگرچه مثل گذشته

هوای خون و خطر آن‌قَدَر نداشته باشی -


ولی پلنگ، پلنگ است اگرچه خسته و تنها

اگرچه چیزی از آن شور و شر نداشته باشی


#بهروز_یاسمی