یک خاطره از روزهای رفته فهماند

لیلی و مجنون بهتر است افسانه باشد


حتی خدا هم طاقت خواندن ندارد

شعری که اوجش هق هقی مردانه باشد


روزی خبر آمد جهان دیگری هست

تا دردهای این جهان بیعانه باشد


#پویا_جمشیدی